mail icon

Disclaimer

Privacy

Matemco hecht belang aan uw privacy. Op basis van de gegevens die wij van u ontvangen, verleent u ons toestemming om u informatie te sturen over de producten en diensten waarvan u aangeeft dat u daarin interesse heeft. Wij zullen uw gegevens niet aan derden buiten Matemco doorgeven, behoudens om een order uit te voeren of om aan een verzoek te voldoen. Indien u er geen prijs op stelt dat Matemco u op de hoogte houdt kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@matemco.nl of zich uit te schrijven voor de mailings.

Voorwaarden

Op de dienstverlening van Matemco zijn de algemene voorwaarde van toepassing.

Beveiliging

Ten behoeve van de beveiliging van de site en om ervoor te zorgen dat deze website voor alle gebruikers beschikbaar blijft, houdt Matemco toezicht op het netwerkverkeer om te voorkomen dat informatie onbevoegd geüpload of gewijzigd wordt of dat schade aan de site wordt toegebracht. Iedereen die gebruik maakt van deze website, verleent uitdrukkelijk toestemming voor deze controle. Het is verboden om onbevoegd te trachten de informatie die op dit systeem is opgeslagen te wijzigen, beveiligingsfuncties te kraken of te omzeilen of om het systeem te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. De betrokken personen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Wanneer uit een controle blijkt dat er mogelijk sprake is van criminele activiteiten, kan het betreffende bewijsmateriaal aan de bevoegde instanties worden overhandigd.

Auteursrechtvermelding

Tenzij anderszins aangegeven is alle content op de Matemco website eigendom van Matemco. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matemco. Informatie die vrijelijk beschikbaar wordt gesteld, kunt u wel downloaden.

Disclaimer

In de documenten die op deze website staan, kunnen hypertextlinks of pointers zijn opgenomen naar informatie die door andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties is opgesteld of door deze organisaties wordt onderhouden. Deze links en pointers zijn toegevoegd voor het gemak van de bezoekers van onze site. Matemco garandeert niet dat de gelinkte informatie correct, relevant, actueel of volledig is. Het opnemen van links of pointers naar andere websites dan de websites van Matemco betekent niet dat wij die sites en de informatie op die sites belangrijk vinden. Ook betekent dit niet dat wij meningen die op die sites worden geuit, delen of commerciële producten of diensten die daarop worden aangeboden, aanprijzen, aanbevelen of prefereren of dat wij achter de organisaties staan door wie deze sites worden gesponsord, door middel van een handelsnaam, handelsmerk, producten of anderszins.

Een verwijzing op de websites van Matemco naar specifieke commerciële producten, processen of diensten of het gebruik van een handelsnaam of bedrijfsnaam is bedoeld ter informatie en voor het gemak van de bezoekers van onze sites en betreft geen aanbeveling, onderschrijving of voorkeur van Matemco. De standpunten en meningen van schrijvers op onze sites vertegenwoordigen niet per se het standpunt of de mening van Matemco en mogen ook niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of om producten aan te prijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om juiste, volledige informatie te bieden. Maar gezien de duizenden documenten die beschikbaar zijn en die vaak binnen korte tijd geüpload worden, kunnen wij niet garanderen dat er geen fouten in staan. Matemco doet geen uitspraken of toezeggingen en verleent geen garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid of de toereikendheid van de inhoud van deze website en wijst alle aansprakelijkheid voor fouten en omissies daarin uitdrukkelijk van de hand.

Matemco en haar werknemers en leveranciers verlenen geen enkele stilzwijgende, uitdrukkelijke of wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud van de websites van Matemco, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, eigendomsgaranties en garanties ten aanzien van courantheid en geschiktheid voor een bepaald doel ter zake van de content die op de websites van Matemco en op andere gelinkte internetbronnen beschikbaar wordt gesteld. Voorts aanvaardt Matemco geen enkele juridische aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, producten of processen die op de website staan vermeld, dan wel ten aanzien van het niet optreden van computervirussen. Matemco garandeert niet dat het gebruik van bedoelde informatie, producten of processen geen inbreuk oplevert op de rechten van particulieren alsmede zakelijke relaties.